Rehberlik ve Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin Amaçları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Servisinin Amaçları
1. Dersane öğrencilerinin kendilerini tanımalarına, çevrede kendileri için açık olan fırsatları öğrenmelerine, gizli güçlerini geliştirmelerine, çevrelerine uyum yapmalarına sistematik ve profesyonel bir şekilde yardım etmek. 
2. Öğrencilerin karar verirken dış baskılardan ve iç çatışmalardan arınık olmasına yardımcı olmak, görmediği seçenekleri görmesine ve giderek sorunları kendi başına çözebilen bir kişi haline gelmesine yardım etmek.
3. “Yardım” kavramı ile kastedilen tavsiye vermek, akıl öğretmek değil; seçenekleri göstermek ve öğrencilerin kendileri için en uygun olanı seçmeleri için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmelerine çalışmaktır.
4. Amaç öğrencilerin kesinlikle “yol” göstermek ‘değil’ “yollar göstermektir.”
5. Ayrıca öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin mesleki amaçlarına etki edecek olasılıkları fark etmelerine, bugün ile gelecek arasında bağlantı kurabilmelerine, yakın ve uzak amaçlar peşinde olmalarına, meslek seçiminde mantıklı davranmalarına yardımcı olunacaktır.
Amaçların Gerçekleşmesine Yönelik Rehberlikle İlgili Görevler
Rehberlik terimi, hem bir anlayışa, bir yaklaşım biçimine, hem de bir takım hizmetler bütününe işaret etmektedir. Bir örgüt olarak rehberlik aşağıda açıklanan servislerden oluşmaktadır.

1) Bireyi (Öğrenciyi) Tanıma
Öğrenciye yardımcı olabilmek için herşeyden önce, onun neler istediğini, neler beklediğini ve neler yapabileceğini bilmek faydalıdır. Öğrencinin değerlerini, ilgilerini, yeteneklerini, çeşitli kişilik özelliklerini bilmek öğrenciye geleceğini planlayabilmesi, kişiler arası ilişkilerde başarılı olabilmesi gibi konularda yardımcı olmayı kolaylaştırır.

Bireyi tanıma çalışmalarının asıl amacı ise bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Çünkü bireyin kendine ilişkin algı ve değerlendirmelerinin daha zengin ve gerçekçi hale gelmesi yani kendini tanıması sağlıklı gelişmeyi ve iç başarıyı getirir.

2) Bilgi Verme
Bilgi verme, rehberlik programının bir diğer önemli yanını teşkil eder. Rehberlik servisi şu üç ana bölüm altında bilgi verir.
1. Eğitsel 2. Mesleki 3. Kişisel – Sosyal

Eğitsel Bilgi : Bir öğrencinin, öğrenim hayatının hemen her safhasında eğitsel rehberliğe ihtiyacı vardır. Eğitim, öğretim ortamı dersane kuralları, ders programları ile ilgi tanıtma, verimli çalışma yolları hakkında bilgi verme, bu eğitim kurumları hakkında bilgi verme eğitsel rehberliğin en önemli fonksiyonlardır.

Meslekler Hakkında Bilgi : Meslek hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi sahibi olma meslek seçimi kararının isabetli olmasının ön koşuludur. Öğrenci ancak bu şekilde ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun ve yerinde seçim yapabilir. Bunun için rehberlik servisi meslekle ilgili basılı malzemeleri derlenmesi, meslek konferansları düzenlenmesi, eski mezunları izlenmesi ve meslek incelemesi çatışmaları yapar.

Kişisel – Sosyal Bilgi : 11-19 yaşlar arasında çok önemli gelişim sorunları ile karşı karşıyadır. Bedensel, duygusal ve cinsel yönden gelişim bu dönemlerde öylesine hızlıdır ki genç adeta hergün yeni bir kimliğe bürünür. Kimliğini bulma, insanları tanıma ve onlara, topluma uyum çabasında olan gence bedensel ve duygusal gelişim ilkeleri, toplumda geçerli olan görgü kuralları, etkili iletişim gibi konularda bilgi vermek ve bu konularda üzerinde düşündürmek rehberliğin temel görevlerindendir.

3) Psikolojik Danışma

Psikolojik danışma öğrencinin kendine ve çevresine karşı tutumunu iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedef alan profesyonel bir yardım verme sürecidir. Rehberlik servisinin o kadar önemli bir görevidir ki son yıllarda “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi” adı kullanılmaya başlamıştır.

4) Yerleştirme

Öğrencilerin belli bir üst eğitim programına kendi yetenek, ilgi ve beklentileri doğrultusunda yerleşmelerine yardımcı olmak Rehberlik servisinin görevlerinden biridir.

5) İzleme

İzleme servisin amacı bir programa veya işe yerleşen öğrencinin ne ölçüde uyum sağladığını, nasıl bir gelişme gösterdiğini saptamak ve bu yolla alınan kararın isabet derecesini sınamaktır.

6) Öğretmen, Yönetici ve Velilere Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehber öğretmenin öğretmenlere, yöneticilere ve velilere danışmanlık yapması mesleki bilgilerini onlarla paylaşmasını içerir. Danışmana, rehberlik hizmetlerinin etkililiği artırmak için öğretmen ve yöneticileri olumlu bir rehberlik anlayışı gelişmelerinde önemli görevler düşer.

7) Araştırma ve Değerlendirme

Rehberlikte araştırma, belli bir hizmetin planlanabilmesi için, hizmet verilmeden önce ve verilen hizmetin etkisini belirlemek için de hizmetin sonunda yapılır ve bu ikincisi “Değerlendirme” olarak adlandırılır. Bunun için şunlar yapılır;

– Öğrencinin, velilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin, rehberlik servisi ile ilgili görüşlerini yansıtıcı anketler uygulanır.

– Danışmanların, yöneticilerinden beklentilerini sağlama hususundaki görüşlerini yansıtıcı anketler uygulanır.

İLKELER

1. Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
2. İnsan saygıya değer bir varlıktır.
3. Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır.
4. Rehberlik çalışmaları eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır.
5. Rehberlik çalışmaları devamlılık ve tutarlılık gösterir.
6. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.
7. Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
8. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ilgililerin işbirliği ile yürütülmelidir.
9. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri de bireysel farklılıklara saygı esastır.
10. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem birey hem de topluma karşı sorumludur.
11. Her ayın sonunda yapılan çalışmalar idareye sunulur. Bu rapor aksaklıkları, değerlendirmeyi ve önerileri içerir.

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close