Rehberlik ve Danışmanlık

Öğretim Ve Metod Teknikleri İle İlgili Yenilikler Ve Gelişmeler

Öğretim Ve Metod Teknikleri İle İlgili Yenilikler Ve
Gelişmeler

Konuya öğretme yöntemlerinin açıklamasını yaparak başlayalım.
Öğretme yöntemleri; Anlatım, Tartışma, Örnek olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme, ve bireysel çalışma yöntemleri.

ANLATIM:Daha çok sunuş yoluyla öğretme sağlanır.öğretmen merkezli kısa zamanda çok konu aktarılabilir.Düzenli dinleme alışkanlığı kazandırır.Öğrencilerin not alma özelliğini geliştirir.Anlatma yönteminde uyulması gerekenler; Doğru anlatma ve mesleki terimlerin kullanılması. Basit kısa tam cümleler kullanılmasına dikkat edilmelidir.Bilinen şeyler örnek gösterilmelidir.

TARTIŞMA:Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmektir. Öğrenci Öğretmen ilişkisi daha kuvvetlenir. Öğrenciler kendi düşüncelerini söyleyebilir. Analiz sentez ve değerlendirme gücü kazandırır. Yapılan tartışmalarda mutlaka sonuca gidilmeye çalışılmalıdır. Tartışmayı yöneten kişi konuya ve tartışmacılara hakim olmalıdır.

ÖRNEK OLAY: Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözümlenmesi yoluyla öğretim sağlanmasıdır. Öğrenciler; problem çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.

GÖSTERİP YAPMA: Bir işlemin uygulamasını , bir araç-gerecin çalışmasını önce gösterip açıklama sonrada öğrencilere yaptırma yöntemidir.

PROBLEM ÇÖZME: Öğrencide ilgiyi artırır. Kalıcı öğrenmeyi sağlar. Veri toplama ve yorumlama gücünü geliştirir.

BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ: Yaparak yaşayarak öğrenme yoludur.
Eğitimde yöntem kavramı ele alındığında , öğrencilere yeni davranışlar kazandırma işleminin nasıl gerçekleştirileceği konusu karşımıza çıkmaktadır. Eğitim hedeflerinin gerçekleşmesi uygun bir yöntemin seçilmesiyle sağlanır. Bu nedenle her ders için tek bir yöntem değil çok farklı yöntemlerin kullanılması gereklidir.

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Yöntem ve teknik çoğu zaman karıştırılmaktadır. Yöntem genelde hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol, teknik ise öğretme yönteminin uygulamaya koyma biçimi yada sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünüdür.

GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

BEYİN FIRTINASI: Bir konuya Çözüm getirmek karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı teknik, buna buluş fırtınası da denilmektedir. Beyin fırtınası ile problem çözmede istenilen düşünce yöntemleri farklılık göstermekle birlikte en çok yaralanılan çözüm yolları benzerinden yararlanma ,fikir bağlantıları kurma ve zarardan yarar çıkarmadır.

GÖSTERİ: İzleyicilere bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan tekniktir.
Gösterinin özellikleri: Tüm öğrencilerin iyi işitiyor ve görüyor olması gereklidir. Bilinmeyen terimler kullanılmamalıdır ,sorular sorulmamalıdır.

SORU CEVAP: Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandırma bakımından önemli bir tekniktir. Konuşma zorluğu çeken öğrenciler sabırla dinlenmeli onları küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmalıdır.

ROL YAPMA:Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan tekniktir.

DRAMA: Öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranılması gerektiğini yaşayarak öğreten bir tekniktir. Drama etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.kişinin kendine olan güvenini artırır. Anlama yeteneğini ve yaratıcılığını geliştirir, hitabeti geliştirir. Dile hakimiyeti ve ifade yeteneğini geliştirir.

BENZETİM: Öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarını sağlayan tekniktir. Analiz ve sentez yapabilme yeteneklerini geliştirir. Diğer bireylerle daha iyi iletişim kurabilirler.

MİKRO ÖĞRETİM:Öğret –yeniden öğret tekniğidir.

EĞİTSEL OYUNLAR:Öğretilen bilgilerin pekiştirilmesi ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan tekniktir.

BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ: Öğrenme hızlarındaki farklılık ve öğrenciler arasındaki bireysel farklılığın giderilmesi her öğrencinin öğrenme hızına uygun düşecek bir öğretim yapılması öğretim tekniği kullanılırken öğretme ve öğrencilere yeni roller düşmektedir.

PROGRAMLI ÖĞRETİM: Bu teknikte öğrenci belirlenen hedef ve davranışlara kendi algı ve hızıyla bireysel bir çalışma sonucunda ulaşmaktadır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM: Bilgisayarı öğretme sürecinde öğretmenin yerine geçecek bir seçenek değil sistemi tamamlayıcı güçlendirici bir araç olarak girmesi esastır . Uygun öğretim programları sayesinde öğrenci kendi hızında çalışır. İsteği kadar tekrar yapabilir.

Uygulanışı:Alıştırma ve tekrar programı , problem çözmeye yönelik programlar , birebir öğretim programları, benzetim programları, şeklinde uygulayarak eğitim ortamlarına getirilmektedir. Bilgisayarlı öğretimin iki temel niteliği etkililik ve yararlılıktır. Etkililik, eğitimin görevlerini daha iyi başarma yönünden umut vaat ederken yararlılık niteliği geleneksel uygulamaları değiştirmeyi ifade eder. Bilgisayarların eğitimde uygulanması çeviri makineleri, bilgisayara bağımlı öğretim araçları, seri döküm işleme sistemleri, mikro bilgisayar,bilgi işlem merkezleri ve değişik tür ve düzeylerdeki ağlar ve sistemler gelişmiştir. İnternet bunlardan günümüzde her gün biraz daha ileri düzeye doğru gitmektedir.

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close