İzcilik Dökümanları

İzcilikte Tekmil ve Bayrak Töreni Hakkında Herşey

TÖRENLER

Törenler; toplantı açılışı ve kapanışı, and içme, üniteye yeni bir üyenin katılışı, terfiler, aşamalar, ödüller gibi olayları vurgulamak için yapalır.

TEFTİŞ, TEKMİL, BAYRAK TÖRENİ, BAYRAK DEVİR TESLİMİ, AND İÇME, KÜMEDEN OYMAĞA VE OYMAKTAN OCAĞA GEÇİŞ

TEFTİŞ

• Teftişte amaç, “İç disiplini” geliştirmektir. Ancak, “Dış disiplin” gelişmeden iç disiplinin oluşması çok zordur. Öyleyse izcilikte kamplardan sonra da sürecek bir disiplin anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Evde, iş yerinde, sokakta, nerede olursak olalım derli toplu medenî bir insan olmalıyız. Teftiş, bu alışkanlığı kazanmamızı sağlar.
• Oba teftişe titizlikle hazırlanır ve teftiş saatinden birkaç dakika önce teftiş sahasında dizilir.
• Obabaşı obanın sağ başında, yardımcısı sol başındadır.
• Teftiş, nöbetçi lider veya liderin “Dikkat!” düdük komutuyla başlar.
• Teftişi yapacak liderler obaya yaklaştığında obabaşı, obasına, “……. Obası”, “rahat-hazır ol veya dikkat!” komutunu verir.
• Obabaşı bir adım öne çıkar ve izci selamı vererek “……. Obası teftişe hazırdır liderim!” der. Sonra selam vermeyi bırakıp bir adım geri, yerine geçer.

Lider: ……Obası günaydın!
İzciler: Sağol!
Lider: Nasılsınız?
İzciler: Sağ ol!
Lider: Sizler de sağ olun, rahat! der.
• Teftiş ekibi gerekli teftişi yapar ve değerlendirir, değerlendirme sonucunu obaya ilan eder.
• Teftiş sırasında alınacak puanlara, önceki teftişten itibaren izlenen oba ruhu ile oyun ve günlük çalışmalarda alınan puanlar da eklenir.
• Kamp ateşinden alınan puanın eklenmesi ile obaların almış olduğu puan meydana çıkar.

BAYRAK TÖRENİ

Bayrak töreni, bayrağımıza ve vatanımıza saygı ve bağlılığımızı; üniformalı, özenli ve disiplinli olarak gösterdiğimiz bir törendir. İzcilik faaliyetlerinin hepsinde mutlaka bayrak töreni yapılır. Bu törenin işleyişi şöyledir:

• Teftiş sonrasında obalar izci marşları ile yerini alır.
• Tören alanı, U düzeninde yerleşen izciler, U’nun açık ağzında bayrak direkleri şeklindedir.
Kamp veya kursun büyüklüğüne göre U büyüyebilir; iki, üç veya dört sıralı olabilir.
1. Toplanma (U düzeninde)
2. Tekmil
3. Teftiş sonuçları ve duyurular
4. Bayrak devir teslimi
5. Bayrak töreni

Tekmil: İzci liderleri, ünitedeki obalardan haftalık ünite bayrak törenlerinden ve toplantılarından önce, kamp sabahları, açık hava faaliyetleri öncesi ve sonrasında tekmil alır. Tekmilin amacı izcilerin sayısının öğrenilmesi, faaliyetle ilgili bilgilerin verilmesidir.
• Tekmil sırasında izciler, liderin karşısında U, derin kol veya safta dizilirler. Obabaşıları kendi obalarının izcilerini sayar, eksikleri tespit eder; “……. Obası rahat, hazır ol, dikkat!” komutunu verir.
• Bundan sonra obabaşı koşarak oymakbaşının karşısına gelir. Oba sırasına göre oymakbaşının üç adım karşısında durur ve diğer obabaşıların gelmesini bekler.
• Nöbetçi obabaşı bu dizilimin sağ başında yer alır.
• Bu arada izciler “hazır ol”da beklerler.
• Nöbetçi obabaşı “Obabaşılar rahat, hazır ol veya dikkat” dedikten sonra bir adım öne çıkarak selam verir ve “……Obası …. izci ile faaliyete hazırdır liderim” der ve bir adım geri gider. Ardından diğer obabaşıları da aynı şekilde tekmil verirler.
• Tekmilin bitiminde nöbetçi obabaşı, “Obabaşılar, yerlerinize marş marş!” der. Obabaşılar koşarak obalarının başına geçer. Her obabaşı kendi obasını “…. Obası, rahat!” diyerek obalarını rahata geçirir.
Nöbetçi Lider: …….. izcileri (İzciler hazır ola geçer.)
N. L: Günaydın arkadaşlar!
İzciler: Sağ ol!
N. L: Nasılsınız!
İzciler: Sağ ol!
N. L: Sizler de sağ olun, rahat! der.

NOT: Bu uygulama bütün basamaklar için kamplarda, kurslarda, seminer ve toplantılarda geçerlidir. Kamp ve kurslarda her gün bayrak töreni yapılır.

• Bayrak töreninde bayrak devir-teslim töreni yapılır.
• Bayrak devir-teslim ekipleri üçer izciden oluşur.
• Komutu ortadaki izci verir; bayrağı ortadaki izci alır, çeker, taşır ve indirir.
• Bayrak sürekli göğüs hizasında tutulur.
• Devir-teslim ekipleri son derece ciddi ve disiplinli bir duruş-yürüyüş sergiler.
• Devir teslim ekiplerinin lideri ortadaki izci, yanındakiler ise bayrak muhafızlarıdır. Muhafızlar devir-teslim esnasında ve bayrak çekilip indirilirken selam verirler. Bayrak çekilir veya indirilirken cepheleri bayrağa doğru olur.
• Devir teslim ekiplerinin liderleri, nöbetçi liderin “Bayrak devir-teslim ekipleri yerlerine!” komutunu duyunca, “Bayrak ekibi bir adım ileri marş, sağa/sola dön, yerlerinize uygun adım marş!” der. Ekipler uygun ve sert adımlarla yerlerine gelir.
• Ekiplerin yerleşmesinin ardından nöbetçi lider “Dikkat!” komutunu verir. Bu esnada ve İstiklâl Marşı söylenirken kurslarda kurs yönetiminin tamamı, kamplarda bütün liderler ve bayrak muhafızları selâm verir. Bayrağı devredecek ve teslim alacak izciler bir adım öne çıkarlar (Tüm bu işlemler esnasında bayrak hep göğüs hizasındadır).
• Bayrağı teslim eden, “Şerefiyle koruduğum bayrağımı teslim ediyorum” der. Bayrağı öper ve göğüs hizasında uzatır.
• Teslim alan bayrağı alır, öper, göğüs hizasında tutarak, “Şerefiyle koruduğunuz bayrağımı teslim alıyorum” der.
• Bayrağı teslim eden izci “Bayrak ekibi sağa/sola dön, yerlerinize!” der.
• Bayrak muhafızları ipi çözer, aynı anda ikisi de ipin iki ucunu “mutlaka sancak bağı” ile bayrağa bağlar.
• Bayrak muhafızları, İstiklal Marşı boyunca bayrağı selamlar.
• Bayrağı çeken izci bayrağı hızlı çeker, sonra marşın bitimine kadar konumunu bozmadan hazır ol vaziyetinde selam vererek bekler.
• İstiklal Marşı’nın bitiminde nöbetçi lider geri dönüp bayrağa selam verir.
• Tekrar geri dönüp izcilere hitaben, “Rahat!” komutunu verir.
• Bayrağı çeken izci rahat komutuyla bayrağın ipini direğe bağlar.
• Ekibini sıraya geçirir, “Bayrak ekibi sola/sağa dön, yerlerinize marş marş!” der. Ekip, koşar adım yerine geçer.
• Tören alanı terk edilirken gelişte olduğu gibi belli bir disiplin içinde, oba oba, ünite ünite, ya da yan kamplar olmak üzere sıra dâhilinde terk edilip önceden belirtilen çalışma yerlerine gidilir.
• Her kurs ve kampta her sabah mutlaka bayrak töreni vardır.
• İzcilik faaliyetlerinde indirilip çekilen bayrağın yanı sıra devamlı dalgalanan ayrı bir bayrak bulunması zorunludur.
• Bayrağı çeken ekip güneşin batımından yarım saat önce, uygun adım komutu ile bayrak direğinin altında yerini alır.
• Bayrak ekibinin komutları, diziliş, yerleşme gibi hareketleri çekiliş hâlindeki gibidir.
• Nöbetçi lider ya da obabaşı dikkat komutu, düdük veya siren sesi ile bayrağın indirilmekte olduğunu haber verir.
• Bayrak ağır ağır indirilir.
• “Rahat” komutundan sonra bayrak ekibi bayrağın düğümlerini çözer, direğin ipini bağlar, bayrağı katlar ve ‘uygun adım’la tören alanından uzaklaşır.
• Diğer izci ve liderler işlerine devam ederler.
• Dikkat düdüğü uzun bir düdük sesi, rahat düdüğü kısa bir düdük sesidir.

AND İÇME TÖRENİ

And içme töreninin izci adayları için ifade ettiği anlam her zaman ön planda tutulmalıdır. Aday izci hayatı için önem taşıyacak ve hayatının büyük bölümüne adayacağı, kişiliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak izcilik teşkilatına katılmak üzere olduğunu adaylık döneminden itibaren kavramalıdır. Bağlı olduğu ünitenin tüm yeminli izcilerin, velilerin, kurum yetkililerin toplanma nedeninin, kendisi ve diğer and içecek izciler olduğunun bilincine varmalı ve kendisinin önemsendiğini hissetmelidir. Bu konuda liderinin ve obabaşısının (öbekbaşı, obabaşı, ekipbaşı) önemli bir rolü vardır.
Aday izciler için çok önemli bir gün olan AND İÇME TÖRENİ için tarih belirler iken çok titiz davranılmalı. Belirleyeceğimiz tarih and içme törenine katılacak izciler, izci velileri, ilgili yönetici ve davetliler için uygun olmalıdır. Tarih belirler iken hava koşulları, yol koşulları, bağlı bulunan kurumun faaliyeti veya daveti vb. durumlar göz önünde tutulmalıdır.
Hazırlık ve gerçekleşme süreçlerinde sıkışıklık bulunmamalıdır.
And içme töreni iki aşamadan oluşur: Birinci aşama bayrak töreni, kurum yetkilisi ve liderin kısa ve özlü konuşmaları ile and içme töreninden oluşur. İkinci kısım ise izcilerin hazırladığı programlar, resim, slayt, video gibi görsel gösteri; müzik gibi öğeler yer alır. Tören hazırlık safhaları ise;
And İçme töreninin hazırlıklarına tören tarihinden üç hafta önce başlanmalı, hazırlanacak oyunlarda çok sayıda izci görevlendirilmemelidir. Aksi taktirde program izciler için ilgi çekici olma özelliğini kaybederek verimli çalışma yapılmamasına neden olur. Tören süresi 90 dakikayı geçmemelidir.
Tören sonrasında yapılacak olan ikram için uygun bir yer seçilmeli, seçilen yerin yerleşik planı yapılmalıdır. Davetlilere verilecek olan ikramları ise obabaşılar planlamalı ve ikram edilecek olan malzemeleri izcilere paylaştırmalıdır.
Tören günü yapılması gereken yoklama, kıyafet kontrolü, yiyecek dağıtımı, temizlik, program yürütücülüğü, davetlilerin karşılanması gibi görevlerin sorumlularını tören hazırlık safhası başlangıcında ünite yönetim kurulunda bulunan obabaşılarına verilmeli. Görev ve sorumluluklar en ince ayrıntısına kadar incelenmelidir.
Törenin gerçekleştirileceği salonun duvarları izcilik ile süslenmeli eğer salon veya ikram yeri müsait ise oba köşeleri sergilenmelidir. Böylelikle ünitenin yapmış olduğu çalışmalar izci velilerine aktarılmış olur. Bu hazırlık safhası izciliğin tanıtımı açısından önemli bir yer tutar.

Törenin uygulanışı

And içme töreninde esas olan bireysel olarak and içmedir; Ünitedeki izciler (U) düzeninde toplanır. (U)’nun açık tarafında ünite lideri (U)’ya doğru dönük bulunur. Liderin sağında-önde bayrak bulunur, solunda-önde flama bulunur. And içecek olan aday izci liderin karşısına gelir. Masa lider ile izcinin arasındadır. Masanın üzerinde aday izcinin fuları ve şapkası bulunur. Aday izci sol eli ile bayrağı tutar, sağ eli ile selam verir. Liderin komutu ile and içme töreni başlar.
Ünite ile yapılacak and içme töreninde aday izciler (U) düzeninde toplanır. (U)’nun sol başında bayrak, sağ başında flama bulunur. Ortada bir masa bulunur. Masa üzerinde aday izcilerin fularları ve şapkaları bulunur. Lider masanın arkasında ve (U)’ya doğru dönüktür. İzciler sağ elleri ile selam verir. İzcilerin sol elleri yanındaki izcinin sağ omuzundadır. (U)’nun ucundaki izci ise sol eli ile bayrağı tutar. Liderin komutu ile and içme töreni başlar.

Ünite lideri ile izciler arasında şu konuşmalar geçer:

Lider – Ne olmak istiyorsunuz?
İzciler – İzci olmak istiyoruz.
Lider – Niçin izci olacaksınız?
İzciler – Allah’a ve vatanımıza karşı görevlerimizi daha iyi başarabilmek, başkalarına her zaman yardımda bulunmak için.
Lider – İzcinin ilk görevi nedir biliyor musunuz ?
İzciler – Evet, her gün bir iyilik yapmak.
Lider – İzci andını biliyor musunuz?
İzciler – Evet, biliyoruz.
Lider – İzci andına bağlı kalacağına söz verir misiniz?
İzciler – Evet bütün kalbimizle.
Lider – Ne kadar zaman için?
İzciler – Allah izin verirse, daima.
Lider – İzci andını tekrarlayınız.
İzciler – “Allah’a ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

Ünite lideri, aday izcilere: “Oymağımızın bir izcisi dünya izcilerinin kardeşi oldunuz sizi tebrik ederim.” der ve aday izciler ile tokalaşır.
Tören sunucusu, and içme töreni bittikten sonra protokol mensuplarını ve yemin etmiş izcilerin ailelerini tören alanına davet ederek izcilerden fular takmalarını ister. Fular takma merasiminden sonra yemin eden izciler, tören salonunda kendileri için ayrılan yerlere otururlar.
Sonunda and içme töreninin ikinci kısmı başlar. Bu kısımda izcilerin hazırladıkları eğlence programı davetlilere sunulur.

KÜMEDEN OYMAĞA GEÇİŞ

12 yaşına giren yavrukurtlar kümelerinden ayrılarak oymağa katılırlar. Bu durumdaki yavrukurtlar için kümeden oymağa geçiş töreni yapılır. Bu törene kümedeki yavrukurtlar, oymaktaki iziler ve davetliler katılır.

Kümeden Oymağa Geçiş Programı
a) Bayrak töreni
b) Marşlar, şarkılar ve şiirler
c) Küme başının yapacağı kısa konuşma
d) Öbek gösterileri
e) Kümeden oymağa geçiş töreni
f) Kapanış

Kümeden Oymağa Geçiş Töreni
Yavrukurtlar ve izciler karşılıklı olarak tören alanının yanlarında safta dizilirler. Kümebaşı Türk Bayrağı’nın solunda yer alır. Kümeden ayrılacak yavrukurtları karşısına çağırır. Yavrukurtlar, kümebaşının karşısında yerlerini alınca, yavrukurtlar: “Aramızdan ayrılan kardeşlerimizi sevinçle uğurlayalım” derler ve yavrukurtları alkışlarlar. Kümebaşı, karşısında duran yavrukurtlara: “Bugün kümemizden ayrılıyorsunuz. Aynı duygularla iyi bir izci olmanızı ve başarı sağlamanızı dilerim” der. Yavrukurtlar da: “Bizi yetiştirmek için çok çalıştınız, bu emeklerinizi ve yavrukurt kardeşlerimizi daima anacağız, sağ olun” cevabını verirler.
Kümebaşı çocukları, oymakbaşına götürerek: “Size eski yavrukurtları ve yeni izcileri getirdim” der ve onları teker teker tanıtır. Oymakbaşı da: “Kümenizde nasıl çalıştılarsa biz de de öyle çalışarak kendilerini yetiştireceklerine inanıyorum. Emeklerinize teşekkür ederim” der ve çocuklara oymağındaki yerlerini gösterir. İzciler, yeni arkadaşlarını alkışlarlar, bundan sonra yavrukurt ve izciler topluca bir izci marşı söylerler.

OYMAKTAN OCAĞA GEÇİŞ

Oymaktan Ocağa Geçiş Töreni
İzciliğin bağlı olduğu oymak,15 yaşına basan izcilerini ergin izci ocağına geçmelerini temin etmek amacı ile (U) şeklinde toplanmıştır. (Bu seremoni özellikle cumartesi günleri saat 15.00 ‘te yapılmalıdır). Ocağa geçecek izciler, ikişer ikişer olmak üzere sırtlarında çantalarla geziye çıkmaya hazır vaziyette (U)’nun açık yerinde dururlar. Bunların hemen önünde grupbaşı, ocakbaşı ve oymakbaşılar yerlerini alırlar. Onların önünde ise yüzleri (U)’nun açık tarafına gelmek üzere saf halinde ocağın ekipleri olurlar.
Oymak ayrılacak izcilere hitaben ve yüksek sesle” Veda Valsi’ni söyler. Bu şarkı ile beraber oymakbaşı izcileri ocakbaşına getirip tanıştırır. Kısa selamlamadan sonra iki izcinin çıkacağı gezinin talimatı bir zarf içinde kendilerine verilir. İki izci herkesi selamlayarak gezi yerine gitmek üzere ayrılır.

Not: Kümeden oymağa geçen izciler ve oymaktan ocağa geçen ergin izciler adaylık dönemi çalışmalarına tabi tutulmazlar.

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close