ÖĞRETMEN DÖKÜMANLARI

Dönem Beden Eğitimi Ve Spor Etkinlikleri Dersi Zümre Toplantısı Tutanağı

TOPLANTI  NO                       : 2

TARİH                                        : 14.02.2011

TOPLANTI SAAT                     : 12:00

TOPLANTIYA KATILANLAR  : Müdür Baş Yardımcısı:Faik TÜRK                                

Beden Eğitimi Öğretmeni: Mustafa ŞİMŞEK

Beden Eğitimi Öğretmeni: Hüseyin UĞRAŞIR

GÜNDEM

 1. 1.      Açılış,yoklama
 2. 2.      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. 3.      Görüşmeler

1- Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları

2-  Beden Eğitimi derslerinin temel amaçları

3-  T.C. Anayasasında Beden Eğitimi ve Spor’ la  ilgili maddelerin tespiti

4-  Beden Eğitimi Ve Spor Uygulamaları  İle  İlgili  Genel Esaslar

5-. Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda  İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar ) ve Spor Etkinlikleri dersi (1-8. Sınıflar ) Öğretim Programlarının incelenmesi ve uygulanması

6- 2104 – 2488  sayılı tebliğler dergisinin  yayınlanan Atatürk  İlke ve İnkılapları’nın  ve Atatürkçülük konularının  yıllık  planlarda belirtilen şekilde derlerde işlenmesi.

7-  1. dönem Beden Eğitimi dersi ,Spor Etkinlikleri dersi ve Spor Kulübünün faaliyetlerinin değerlendirilmesi

8-  Öğretim programlarında birlikteliğin sağlanması için alınacak tedbirler

9-  Öğrenci başarısının arttırılması için alınacak tedbirler

10-  Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile kullanılacak materyallerin belirlenmesi

11-  Ölçme ve değerlendirmede birliktelik sağlanması. Raporlu öğrencileri değerlendirme şekli.

12- 2. dönemde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verilmesi

13- 2006 – 2007 Eğitim ve Öğretim Yılı içersinde kutlama ve anma günlerinin  faaliyet  programları ve yapılması gereken çalışmalar

14-  Ders dışı  faaliyetler. (Okul içi sportif etkinlikler )

15- Zümreler arası işbirliği.

16. Öğrencilerde kılık kıyafet birliğinin  sağlanması , spor odasının temizliği.

 1. 4.      Alınan kararlar
 2. 5.      Dilek ve temenniler 

Açılış,yoklama

 1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Toplantı Zümre başkanı Faik TÜRK tarafından 2006 – 2007 yılı 2. dönemi için iyi dileklerle açıldı. Toplantıda zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü.

Atatürk ve Türk büyükleri adına 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Toplantı gündemi belirlenerek tutanağın düzenlenmesine ilişkin esaslar üzerinde duruldu.

 1. GÖRÜŞMELER

1-  Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa ŞİMŞEK söz aldı: 14 / 06 /1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitimin Temel Kanunu incelendi. Türk  Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve Beden Eğitimi derslerinin özel amaçları doğrultusunda ,Atatürk İlke ve İnkılapları  ışığında eğitim ve öğretimin sürdürülmesi esas gayemizdir. Amacımız  öğrencilerimizin ;

 1. Atatürk İnkılaplarına ve anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk  Milliyetçiliğine bağlı , Türk Milleti’nin milli , ahlaki , insani , manevi  ve kültürel değerlerini benimseyen  , koruyan ve geliştiren , ailesini , vatanını ,milletini  seven ve  daima yüceltmeye çalışan ,insan haklarını  ve anayasanın başlangıcındaki  temel ilkelere dayanan milli , demokratik ,laik , sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını  bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirme .
 1. Beden , zihin  ,ahlak ,  ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı gelişmiş  bir kişiliğe ve karaktere , hür  ve bilimsel düşünme gücüne , geniş  bir dünya görüşüne sahip , insan haklarına saygılı , kişilik ve teşebbüse değer veren , topluma karşı sorumluluk duyan , yapıcı  ,yaratıcı ve verimli kişiler olarak  yetiştirmek.
 2. İlgi , istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek  gerekli bilgi , beceri ve davranışlar  ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunduracak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.
 3. Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

2– Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel esaslar kısmındaki Türk Milli Eğitiminin

amaçlarından Beden Eğitimi ile ilgili 2. Maddenin 2. Bendinde belirtilen esaslar okunarak

bu esaslar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyetine karşı sorumluluklarını bilen bedenen

zihnen ahlak ve ruh bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe sahip

olarak öğrencileri yetiştirmek için çalışmalara ağırlık verilmesi benimsendi.

3– T.C. Anayasasının 59. Maddesinde; “Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh

sağlığını geliştirecek  tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı

sporcuyu korur” ibaresi dikkate alınarak; okulumuzdaki tüm öğrencilerin spora teşvik

edilmeleri ve başarılı olanların  ödüllendirilmeleri için gerekli hazırlıkların yapılması                 kararlaştırıldı.

4– Beden Eğitimi Ve Spor Uygulamaları  İle  İlgili  Genel Esaslar

a-Birinci ergenlik çağına kadar,gelişim özellikleri yönünden kız ve erkek çocukları                arasında büyük farklılıklar görülmez.Ancak her sınıfta aynı takvim yaşlarında, fakat farklı  biyolojik gelişimde öğrenciler bulunacaktır.Derslerde ve ders dışı çalışmalarda bu konu göz önünde tutulmalı,gerektiğinde seviye gurupları oluşturularak tüm öğrencilere eğitim imkanı sağlanmalıdır.

b-Derslerde ve ders dışı çalışmalarda,yüklenmelerin şiddeti ve seviyesi uygun olarak düzenlenmelidir.Aşırı terleme;hiç terlememe,aşırı kızarma çabuk yorgunluk ve isteksizlik vb,belirtiler görüldüğünde;nabız sayılmalı ve değerlendirmesi yapılarak gereken önlemler alınmalıdır.

c-Derslerde ve diğer çalışmalarda,öğrencilerin yaratıcılıkları göz önüne alınarak,hareketlerde onların buluşlarına yer verilmeli ve bu konuda yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.

d-İlköğretim ilk üç sınıfta,beden eğitimi dersleri hayat bilgisi üniteleri ile bağlantılı olarak işlenmelidir.Oyun ve taklitlerden büyük ölçüde yararlanılmalıdır. Oyun çocuk hayatının bir parçasıdır.Bu yolla beden,zihin ve sosyal yetenekleri ile duyguları ortaya çıkar.Ancak;oyunlar her türlü hareketleri kapsamadığından,dersin amaçlarını gerçekleştire bilmek için hareket değeri kazandırılmış dramatizeler ile az ölçüde düzeltici alıştırmalara yer verilmelidir.

e-Gelişme çağındaki çocuklarda eklem ve kasları aşırı zorlayan hareketler ile statik kas çalışmalarını hareketler zararlıdır.Bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır.

f-Temiz hava ve güneşin ,çocuğun sağlıklı gelişimi bakımından faydaları düşünülerek,spor salonu bulunan okullar dahil olmak üzere,derslerin uygun hava şartlarında açık havada yapılmasına özen gösterilmelidir.

g-Her türlü şartlarda kolaylıkla uygulanabilen sağlıklı büyüme ve gelişme için en uygun faaliyetlerden birisi olan kır koşularının seviyesine uygun şekilde ve arada diğer faaliyetlere yer verilerek(yürüme,sıçrama,sekme,yaylama,esnetme,çevirme,savurma,döndürme vb.)derslerde ve ders dışı çalışmalar da uygulanmasına özen gösterilmelidir.Bu suretle hava şartları uygun olmadığı zamanlarda,derslerin amaca uygun bir şekilde işlenmesi sağlamış olacaktır.

h-Derslerin monotonluktan kurtulması ve tüm öğrencilerin ders içerisinde etkin olmalarının sağlanması,ders veriminin arttırılması yönünden sınıfın tamamı sürekli olarak aynı konuda eğitim verilmesi her zaman yararlı olmamaktadır.Özellikle ders dönemleri sonlarına doğru kazanılan becerilerin pekiştirilmesi,derslerde canlılık sağlanması için;zaman zaman istasyon yöntemiyle ders yapılmasında büyük ölçüde yarar görülmektedir.

Bu durumda sınıf uygun sayıda guruplara ayrılarak her grup başka bir dalda veya başka bir dalda yarıştırılır.Belli sürelerde gruplar yer değiştirilerek bu çalışma sürdürülür.Gruplara her dalda birkaç uygulama yaptırılır.Böylelikle öğrencilerin istasyon değiştirilerek çalışmaları sağlanır.

ı-Her kademedeki okullarımızdan beden eğitimi dersi ile ders dışında düzenlenen spor çalışmalarının,okulların çoğunda spor salonu bulunmadığından açık alanlar veya uygun olan kapalı yerlerde yapıldığı bilinmektedir.

Beden eğitimi dersi ve spor çalışmalarının Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılabilmesi için,uygulama alanlarının eğitim-öğretim çalışmalarına uygun elverişli şartlar benimsemesi gerekmektedir.

Sözü edilen faaliyetler için uygun tesis olmayan okullarda;

I-Kış mevsiminde açık alanda ders veya spor çalışması yapılacak ise,öğrencilerin bu faaliyete uygun kıyafet ile katılmaları sağlanmalıdır.

II-Beden eğitimi derslerinin,kır koşusu uygulamaları ve öğrencilerin tümünü bu faaliyete sevk eden harekat ve oyunlara yer verilerek işlenmelidir.

III-Ders veya çalışmaların başlama ve bitiminde öğrencilerin uygun bir ortamda kıyafet değiştirmelerinin sağlanması,beden eğitimi dersi yapılan spor alanı,spor salonu,çok amaçlı  salon,koridor ve sınıfların temiz tutulmasına özen gösterilmeli,bu hususta temizlik görevlileri ile birlikte öğrencilerden de yararlanılması,ders yapılan çok amaçlı salon,koridor veya uygun görülen diğer bölümlerin uygun görüldüğü taktirde teneffüs yeri olarak kullanılmaması gereklidir.

IV-Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin yapıldığı kapalı yerlerin temizliği,ısıtılması ve havalandırılması için okul müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması,öğrenci sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

5-     Mustafa ŞİMŞEK: Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda  İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar ) ve Spor Etkinlikleri dersi (1-8. Sınıflar ) Öğretim Programlarının incelenerek İl Milli Eğitim müdürlüğü Beden eğitimi spor ve izcilik daire başkanlığının 2006-2007 eğitim öğretim yılı da ilköğretim okullarında uygulanmasını istediği müfredat programlarıyla ilgili olarak 16 -02- 2007 tarihinde vermiş olduğu seminer doğrultusunda 2. dönem Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar ) ve Spor Etkinlikleri dersi (1-8. Sınıflar ) Öğretim Programlarına  uygun olarak yıllık ve günlük planların hazırlanması gerektiğini belirtti.

6-     Md.Bş.Yrd. Faik TÜRK :Yıllık  ve günlük planlarda Atatürk’ün  spora  verdiği öneme , Türk Ulusu’na kazandırdıklarına, Atatürk’ün spor  ve gençlik için söylemiş olduğu sözlerine , Atatürk İlkeleri ve  Atatürkçü Düşünce Sistemi konularına2104 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen şekilde  yer verilmelidir.

7-     Md.Bş.Yrd.Faik TÜRK: Birinci dönemde beden eğitimi derslerin, spor etkinlikleri ve spor kulübü çalışmalarının olumlu ve istenilen amaca uygun olarak işlendi. Yüzde yüze yakın bir başarının elde edildiğini, 16.02.2007 tarihlerinde verilen seminerlere uygun olarak ikinci dönem derslerin yeni programlara uygun olarak işlenmesi gerektiğini belirtti

8-     Hüseyin UĞRAŞIR: Öğretim programlarında birlikteliğin sağlanması için zümre öğretmenlerinin işbirliği içerisinde olması gerekir. Bunun için de sık sık bir araya gelinerek ortak bir anlayış belirlemek gerekir.

9-     Mustafa ŞİMŞEK :Öğrenci başarısının arttırılabilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmeli, öğrencinin derse istekli olarak katılması başarıyı arttıracaktır. Öğrencilerin ders materyallerini eşit olarak kullanmaları sağlanırsa başarı oranı yükselir.

10- Md.Bş.Yrd.Faik TÜRK: Yıllık ve günlük planlarda belirtilen yöntem ve tekniklerin uygulanması gerekir.

11- Hüseyin UĞRAŞIR: Ölçme ve değerlendirmede birlikteliğin  sağlanması için Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları uygulamalı  sınavlar, projeler, performans ödevleri ve ders iç performanslarına bakılarak değerlendirilmelidir. Raporlu öğrenciler için ilköğretim yönetmeliğine göre hareket edilmelidir.

12- Mustafa ŞİMŞEK:İkinci dönemde , birinci dönemde olduğu gibi okulu temsil eden takımlarımızın faaliyetlerine özenle, fair play içerisinde devam edilmeli. Okul içi spor etkinlikleri düzenlenmeli,Milli bayramlarımıza özenle hazırlıklar yapılmalı. Spor kulübü panosunun hazırlanarak gündem sürekli yenilenmeli.

13- Md.Bş.Yrd.Faik TÜRK: Diğer zümreler ile iş birliği yapılarak 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramına özenle hazırlanmalıyız. Kutlama töreninde yapılacak çalışmaların spor kulübü öğrencilerinin etkin katılımı ile düzenlenmelidir.

14-  Mustafa ŞİMŞEK: Okul içinde derslerin dışında öğrencilerin birlikteliğini ve kaynaşarak dostça yarışmalar yapma alışkanlıklarını kazandırmalıyız.Kazanmak için kural dışı hareketlere baş vurmamaları,yarışmalarda rakiplerine, kendi takım arkadaşlarına, yönetici ve hakemlere karşı uyarılara saygılı olmaları, fair play duygusu içerisinde davranışlar kazandırmak için sportif etkinlikler düzenlemeliyiz.

15- Hüseyin UĞRAŞIR:Türkçe yi düzgün kullanma ve ifade etme konularında Türkçe zümresi ile, Beden eğitimi derslerinin değerlendirilmesinde önemli olan proje ve performans ödevlerinin uygulanmasında diğer zümreler ile iş birliği yapılmalıdır.

16- Öğrenciler, belirlenmiş olan soyunma odalarında ders kıyafetlerini giymeleri özen ve teşvik ile sağlanmalı. Güvenlik açısından spor kulübü başkanları ve öğrenciler uyarılmalı, Derslerde eşofman , spor ayakkabı giymeleri sağlanmalıdır. 

4- Alınan Kararlar

 1- Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda  İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar ) ve Spor Etkinlikleri dersi (1-8. Sınıflar ) Öğretim Programlarının incelenmesi , 16.02.2007 tarihinde İl milli eğitim müdürlüğü Beden Eğitimi ve spor daire başkanlığının düzenlemiş olduğu seminer ve açıklamalar göz önünde bulundurularak 2. dönem yıllık ve günlük planların yeni programa uygun olarak düzenlenmesine

2- Ölçme ve değerlendirmede birlikteliğin sağlanabilmesi için, öğrenci gözlem forumlarının hazırlanmasına, öğrencilerin dönem boyunca 7-8.sınıflarda 3 uygulama sınavı 4-5-6. sınıflarda 2 uygulama sınavı, 1 performans ödevi, 1 ders içi performans notu, isteyen öğrencilere bir adet proje ödevi verilmesine karar verilmiştir. Raporlu öğrencilerin durumu ilköğretim yönetmeliğine uygun olarak not verilmelidir.

3- Performans ödevlerinde 7-8. sınıflarda masa tenisi,Badminton,ısınma hareketleri ve eğitsel oyunlar, 4-5. sınıflarda sporun sağlıklı yaşam üzerinde etkilerini açıklayan slogan ve afişler hazırlaması sporda ısınma hareketlerinin sınıflarda sergilenmesi, 6. sınıflarda futbol, basketbol, voleybol saha çizimi ve oyun kuralları olarak belirlenmiştir. 4. sınıf  spor etkinlikleri dersinde II. Dönem futbol dersi okutulmasına karar verilmiştir

4- Öğrencilerin derse etkin olarak katılmalarını sağlamak amacı ile öğrenci merkezli olarak derslerin işlenmesine karar verilmiştir.

5- Derslerin amacına ulaşılabilmesi için, ders araç gereçlerininden eksik olan malzemelerin tespit edilerek tamamlanmasına karar verilmiştir.

6- Okul içi spor etkinlileri ve şöleni ile ilgili olarak yarışmalar düzenlenmesine karar verilmiştir.

a- Basketbol, voleybol, futbol oyunlarından sınıflar arası yarışmalar yapılmasına, dereceye giren sınıflara çeşitli hediyelerin spor kulübü tarafından alınarak ödüllendirilmesine karar verilmiştir.

7- Okulumuzu temsil eden takımlarımızın ödüllendirilerek teşvik edilmesine karar verilmiştir.

        8-Derslerin  en uygun yerde işlenmesine , öğrenci sayısına göre eşit sayıda alan , araçtan yararlanmasının .

        9-Öğrencilerin derse ilgisi  ,devamı  ve yetenekleri göz önüne alınarak değerlendirme  yapılmasına karar verildi.

       10– Araç – gerecin doğru kullanılması  , yardım alarak  görev alınması için öğrencilerin yönlendirilmesine karar verildi.

       11– Raporlu  öğrenciler ders sırasında sınıf ile birlikte olup  , dersi izlemesi ve ders ile ilgili  konu ve çalışmalar ile  teorik bilgi ile  derse katılımının sağlanmasına karar verildi.

       12– Tüm öğrenciler  Beden Eğitimi  dersi kıyafeti ile derse  katılması ve  temizliğe önem verilmesi için  yönlendirilmesine karar verildi.

      13– Spor Kulübünün daha aktif hale getirilmesine,Kulübe üye bütün öğrencilere imkanlar doğrultusunda bayramlarda, törenlerde, okul içi spor yarışmalarında çeşitli görev ve sorumluluklar verilmesine karar verildi

 

5- Dilek ve temenniler           

Müdür Baş Yardımcısı Faik TÜRK 2006 – 2007 Eğitim Öğretim  Yılı 2. Döneminin  verimli bir şekilde geçmesini sağlamayı  hedef edinerek , Beden  Eğitimi ve Sporu sevdirerek öğrencilerin , iyi alışkanlıklar kazanması ve arkadaşlık  duygusunu , paylaşımı ,dürüst ve düzenli olmayı , Atatürkçü Düşünce Sistemi ile bir gençlik yetişmesi ve yeni öğretim programlarına uygun olarak derslerin başarılı bir şekilde işlenmesini temenni ederim.

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close